søg her:
XpDetail Online

Udvikling Helsingør - Debat, forslag og spørgsmål

Har du spørgsmål til os ris eller ros?, så stil dem her, vi besvarer alle spørgsmål.

smilingdanmark

Tonny Parnell: Helsingør kommune suger nu igen en bundskraber som Danmarks mest erhvervsfjentlige Kommune ? ? - på en sidste plads i Dansk industri´s erhvervsvenlighedsmålinger sammen med yderkommunerne Lolland og Falster.
Det er nu endelig gået op for byrødderne at Helsingør IKKE kan lokke ressourcestærke børnefamilier til byen UDEN BOLIGER.
Nu bygges der og børnefamilien er i udsigt, økonomien bedres. Men det er stadig ikke gået op for Borgmesteren at Danmark er et produktionssamfund, og heller ikke Helsingør kan leve/overleve uden Industri handel og produktion
Borgmester Benedikte Kiær er aldeles uden forståelse for Virksomhedernes behov for udvikling og tilpasning i en stadig stigende degitaliseret verden.

smilingdanmark

Det er ikke Kommunens opgave at støtte detailhandlen, men det er Kommunens opgave at skabe rammerne for den detailhandel der er eksistensberettiget i dag.
Vi mister forretninger hver uge, flere i sidste uge. - - Det skyldes IKKE Nethandel, men manglende udvikling.

Som børnefamilien ikke kan lokkes uden boliger, er indre by med restauranter og shopping muligheder også et parameter når boligen skal vælges.
Det går meget stærkt med butiksdøden lige nu, og det eskalerer som en steppebrand.

Indre by når hurtigt et punkt hvor den Ressourcestærke børnefamilie vælger Helsingør fra til fordel for en anden by der har bedre indkøbs og shoppingmuligheder, og investorerne til byggeprojekterne oplever at de ikke kan sælge en bolig i Helsingør, - investeringer i byen og byggeriet går i stå igen. - Uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser forlader igen byen.


Udvikling
13-09-2020
Tonny Parnell

Power To X og Danmarks fremtid  

Power-to-X - - Helsingør øjner en afløser for Sundtolden

Hent PDF fil her

Danmark´s nye guldæg med et enormt potentiale.

Hvorfor er FH ikke med i debatten ? -for ikke at tale om den endelige udvikling af et Power-to-X netværk i Danmark?

FH. Kloger stadig rundt i hovedkuls anlæg af en gigantisk allerede "Out Datet" solcellepark til erstatning for det fejlslagne Flisfyr, der berøver 100 Ha. af den skønne Nordsjællandske natur (Kongernes Nordsjælland)

Power to X
I dag bliver energien fra havvind ført i land via elkabler, men i fremtiden vil det være oplagt at overføre en del af energien i form af brint, som produceres i umiddelbar forbindelse med energiressourcen og lagres på nyetablerede energiøer som trykudligner for det Globale Power to X infrastruktur netværk.

Hvis Klogehovederne i Forsyning Helsingør absolut igen skal ud og eksperimentere for skatteborgerne´s penge, så skal det IKKE være i solenergi fordi Danmark har for få soltimer i den konkurrence, derimod blæser det uafbrudt, og vindblæste øer og rev til havvindmølle parker har vi i overflod.

Det vil gå solcelleprojektet nøjagtigt som det 1 Mia. skattefinansieret flisfyr. nemlig at FH. igen igen finder ud af at de beregninger projektet bygger på, igen er helt ved siden af og som for flis-anlægget vil den energi der kan udvindes af solcelleanlægget være akkurat så CO2 belastende som et traditionelt kulfyret anlæg i Sibirien. - Helsingør forsyning står om to år, for tredje gang med et energianlæg der er klar til nedrivning før malingen er tør, og sløseri med skatteborgernes penge løber nu op i omegnen af 3,5 Mia. DKK.

Hvad mener vi når vi siger Power2X?
Power-to-X eller P2X/PtX betyder at el via brint kan blive til en række forskellige produkter (X’er)

Kulstof C er grundbyggestenen i alt levende
Jo mere Jorden hælder, jo større er forskellen mellem vinter og sommer

Hvis vi formår at udvikle elektrolyse teknologien til en udnyttelsesgrad der ligger omkring 85 - 90 %, kan det vende helt op og ned på verdensøkonomien, og specielt kan det for Danmark betyde et gevaldigt økonomisk boom fordi Danmark ligger strategisk godt for eksport, men ikke mindst er Danmark et relativt fladt land der ligger i et stabilt vestenvinds bælte der drives af skiftende lavtryk på begge sider. Danmark skal helt og straks skrotte ALLE tanker om solcelleparker som energikilde idet der i nær fremtid vil være et globalt netværk til fordeling af de non-fossile resaucer der nu engang er til rådighed under skiftende årstider, sol og vindforhold. - - Her lader vi Sydspanien -Marokko - SydIndien  levere Elektolysebaseret Brint fra solenergi, til det globale Brint-Netværk, (fordi solcellens konduktans vokser med temperaturen) og vi leverer det vi er gode til, nemlig Elektrolysebaseret Brint fra Vindmølleparker  fordi vi ligger i et stabilt Vestenvindsbælte med jævn vestenvind hele vinterhalvåret - -I bund og grund går hele øvelsen ud på at udnytte jordens rotation med solen som akse (sommer og vinter fordeles over hele kloden og sendes via en global Brint infrastruktur, - - som formentlig bliver en global udbygning af Tysklands brint infrastruktur/ netværk)

I dag er det Golfstaterne der sidder på Olien og dermed pengene. - I fremtiden kunne det blive Danmark -England - Færøerne og Grønland, fordi vi ligger strategisk godt for produktion af vindenergi som formentlig vil være den billigste og mest effektive produktion af Brint til det globale Brint infrastruktur Netværk (herudover er forsyningssikkerheden bedre og vindmølleparker er ikke så sårbare overfor terror som en solsellepark vil være)

Bill Gates Hydrogen Powered Mega Yacht

Danmark mangler bare et Power-to-X Netværk kombineret med, og udbygning af det jordlagte Elnet. (Ethanol - Ammoniak (NH3) - El - Gas og brintinfrastruktur) - samme infrastruktur som gasnettet. - - - Gasnettet kan faktisk transportere både Brint og Gas i et forhold til: Brint max 15% og Gas 85%

Spørgsmålet er om en Brint Pipeline skal være mere sikret mod eksplotionsfare, ved f.eks. at grave en bedre kvatitet-pipline dybere med kortere afstand mellem sikkerhedslåsene, pumpestationer o.sv. men det må komme an på en undersøgelse

Her står Danmark i et delemma, og presses allerede af den nye Power to x teknologi og tankegang, for Elnettet er allerede fuldt udnyttet og skal vi udnytte Vindenergien med endnu flere Vind energi øer så skal El-infrastruktur netet udvides kraftigt, - - - med mindre man i samme koridorer nedlægger transport Pipelines til Ethanol - Ammoniak (NH3) og Brint, hvor en del af den El-energi der normalt sendes via Elkabler, nu også kan sendes/leveres som Brint

Principielt ville det være nok at udbygge et Brint infrastruktur net, men vi ved at transportnettet for El udvikler varme og enegitabet ved transport bliver mindre hvis kablerne afkøles, derfor måske en ide at combinere rørlagt transport af Ethanol og Brint med nedkøling af det eksisterende Jordlagte Elnet, derved kan enegitab opsamles til boligopvarmning.

Danmark satser på havvindmølle parker og er langt fremme i skoene med Power-to-X

Power-to-X
Kunstige Elektrolyse og energiøer

Med udbygningen af Havvindmølleparker ved vi at det bliver nødvendigt at tredoble transportkapaciteten i det jordlagte Elnet, herunder også nedgravning af, og en kraftig kapacitetsudvidelse af de i dag mastebårne 400 MW luftledninger.

Power-to-X
Elektrolyse grundprincip

Den energi Power-to-X teknologien producerer, leveres som Brint og flydende brændstof, og kan ledningføres i samme forsynings korridorer som i dag benyttes af elnettet og naturgas-nettet. (samme infrastruktur - - - Ethanol - El - Gas og brintinfrastruktur), og ikke mindst kan man herved lagre vindenergi i form af Brint på strategisk udvalgte lokationer.

Power-to-X (PtX) bliver et afgørende element i omstillingen fra fossile brændsler. I dag debatteres og planlægges mindre elektrolyseanlæg vilkårligt placeret, men ved et samarbejde i hele energisektoren, både på transport og produktionsområdet, vil der være større udnyttelse af Power-to-X teknologien ved etablering af større elektrolyseanlæg strategiske med indfødning så tæt på de største Havvindmølleparker som muligt og direkte til et Landsdækkende Ethanol - El - Gas og brintinfrastruktur/transportnet.

Power-to-X
Power to X grundprincip

Ved en landsdækkende brintinfrastruktur vil det blive enklere at eksportere, Bla. til det Tyske marked som allerede har udbygget en brintinfrastruktur lige syd for den Danske grænse.

Men fordi elektrolyse processen udvikler varme, vil vi have behov for etablering af elektrolyse anlæg på det Landsdækkende Ethanol - El - Gas og brintinfrastruktur/transportnet, tilknyttet eller i forbindelse med de fem største danske byer, så det strategisk vil være hensigtsmæssigt at opsamle den overskudsvarme for at udnytte resursespild ved elektrolyse/Brint produktionen, til boligopvarmning. Hvis man benytter mega varmepumper til opsamling af spildvarmen, kan man igen benytte varmeslangerne til nedkøling af Elnettet som også udvikler spildvarme.

Power to X

Danmark´s samlede Elforbrug er i dag ca. 8,5 GW - "Horns Rev 3" yder ca. 407 MW. eller Ca. 4 - 5% - - hvis vi skal Eksportere elektrolyse baseret ammoniak som bunker-fuel - Ethanol og Brint, så skal der etableres rigtig mange mange flere "energiøer" og større end "Horns Rev 3", men Danmark har mange "vindblæste" øer som kunne omdannes til en "energifabrik" med Vindmøllepark - elektrolyse anlæg og brint energilagre. (Energy plants)

Hvis et af de store Triple Containerskibe fra Mærsk skal omstilles til at sejle på elektrolyse baseret ammoniak som bunker-fuel, så bruger bare et skib ca. halvdelen af hele produktionen fra Horns Rev 3, eller rettere ca, 200 MW skal raffineres/omdannes til elektrolyse baseret ammoniak hvert år for at holde bare et containerskib sejlende.

Power-to-X
sejler på elektrolyse baseret ammoniak som bunker-fuel

Der er enorme fremtidsperspektiver i Power-to-X (PtX) hvis hele energisektoren og de største Danske komponent producenter samarbejder om udviklingen.

Inden Forsyning Helsingør igen er klar til nedrivning af det nye, men allerede forældede solcelleanlæg, er Power-to-X udviklingen så langt fremme at det allerede på nuværende tidspunkt vil være langt billigere og langt mere CO2 neutralt at udskifte de nuværende Fliskedler på det nye flisfyr til at benytte elektrolyse baseret ammoniak - Ethanol - Brint i kedlerne.

Så langt udviklingen er i dag, ligger virkningsgraden for et anlæg i størrelsen 50-77 %. Det vil sige at for hver energienhed el som bruges, produceres 0,5 til 0,7 energienhed brint.
En del af energitabet i et elektrolyseanlæg er varmetab, som vi også kender fra kabelbåret El transport. En del af denne varme kan eventuelt udnyttes til fjernvarme, såfremt elektrolyseanlægget placeres i nærheden at et fjernvarmenet.

Power to X
PowerTo X - Elsinore back to the heyday of sound due
Vis stort billede

I mere end 400 År var Helsingør en af Nordeuropas betydeligst købstæder og skiftende Konger hentede enorme rigdome fra sundtoldsbyen Helsingør ved at opkræve told fra alle handelsskibene gennem sundet.

Verden har siden forandret sig, men Kronborg blev bygget for at opkræve sundtold ved det strategisk vigtige sted med den smalle indsejling til Østersølandene.

Helsingør nyder stadig en strategisk gunstig lokation og hvis energiminister Dan Jørgensen  mener det alvorligt med udvikling af Power to x og Grøn energi som en oplagt eksportvare, - Ja så kunne Helsingør´s strategiske beliggendhed være velegnet til en storscale produktion af  Ethanol - Ammoniak (NH3) - El - Gas og brint til eksport.

I stedet for opkrævning af told fra de mange gennemsejlende skibe i Sundet, som Danmark gjorde gennem 400 år, vil Power To X teknoligien åbne mulighed for at Danmark kunne blive storeksportør af elektrolyse baseret ammoniak som bunker-fuel - Brint og Ethanol  med et storscale elektrolyseanlæg i Skibstrup (Nord/vest for Helsingør), med rørføring til tre store indfyldnings-standere i Øresund ud for Trykkerdammen, - - Det ville føre POWER TO ELSINORE.

Tyskland har allerede etableret et Brint infrastruktur net og vi kan forvente at Sverige vil gøre det samme. Ved den strategisk vigtige location Helsingør har, vil det være oplagt at placere elektrolyse baseret ammoniak - bunker-fuel - Brint og Ethanol standere til  påfyldning af skibe lige Syd/Øst for helsingør, hvor der altid er "smult vand" og en vanddybte på 17m så selv de største Trible Container skibe kan gå ind.

Forsyning Helsingør har dummet sig gevaldigt på skatteydernes bekostning, og SKAL finde en erstatning for det nye flisfyr og det gamle Gasfyr - Flisfyret fungerer ikke og gasfyret er foældet og en ny løsning SKAL findes.

Her ville det være oplagt at etablere et  Power To X elektrolyse anlæg, idet alene opsamling af overskudsvarmen ved en større elektrolyse station og Brintproduktion ville være nok til opvarmning af hele Helsingør. og Helsingør vil ligge i front i forhold til at reducere Co2 udslippet med 70%

Danmark er langt fremme i skoene med udvikling af  Power To X Teknologien, så langt at de første Storscale elektrolyse anlæg skal fordeles i landet, hvorfor ikke et i skibstrup med statstilskud.? - - Og lad så igen Helsingør være den vigtigste købstad i Norden med  tankning og eksport af Ethanol - Ammoniak (NH3) - El - Gas og brintin fordi de allerstørste skibe med en dybdegang på mere end 17 m. kan gå helt ind til tankstanderne og der lige syd for Helsingør er "smult vand".

En anden Bunker påfyldning til de store skibe kunne vær Hirtshals som også har vanddybden, men Helsingør vil henvende sig til hele Østersø regionen og hele Scandinavien. Idet vi satser på Vindenergi, ville en pipeline til Færøerne og Grønland måske blive aktuel hvilket ville være oplagte lande at hente vindenergien fra.

Hvis Forsyning Helsingør går aktivt ind i udviklingen af  Ethanol - Ammoniak (NH3) - El - Gas og brintinfrastruktur Netværket  så ville Helsingør på ganske kort tid kunne genskabe de gyldne tider under Sundtoldstiden. hvorimod  den allerede outdated solcellepark trækker i den modsatte retning med yderligere tab af arbejdspladser.

Produktionen af brint har traditionelt været forbundet med store CO2-udledninger, men ved at bruge vedvarende elektricitet, fra havvindmølleparker, kan processen med at producere brint fra vand (elektrolyse) gøres uden CO2-udledninger. Ved industriel stor-skala produktion vil industrien og transportsektoren have muligheden for at reducere deres CO2-udledninger med mere end 70% ved at bruge vedvarende brint.

Ørsted har sammen med ti andre partnere netop besluttet at skabe konsortiet: EDF Germany, Holcim Germany, OGE, Ørsted, Raffinerie Heide, Stadtwerke Heide, Thüga og thyssenkrupp Industrial Solutions, sammen med Region Heide Development Agency og Fachhochschule Westküste.

Formålet med Westküste 100-projektet er at gøre industrielle processer, luftfart, byggesektoren og opvarmning mere bæredygtige i fremtiden. Westküste 100-projektet modellerer en regional brintøkonomi på en industriel skala. Forholdene ved Nordtysklands vestkyst er ideelle til dette: (Men forholdene i Danmark er bedre og såvel Hirtshals som Helsingør ligger strategisk meget bedre for eksport af  GRØN bunker-fuel) - En stærk region inden for vindenergi møder innovative selskaber, der vil bidrage til at nå de vigtige klimamålsætninger.

Power to X
Power To X

Med en godkendt tildeling fra det tyske Ministerium for Økonomi og Energi, kan det første Tyske storskale projekt "Westküste 100" nu gå ind i sin første fase. Projektet har et samlet budget på EUR 89 millioner. Den godkendte støtte til projektet, som er påbegyndt 1 august 2020, beløber sig til EUR 30 millioner.

H2ME Network

Expansion of the German  HRS network

Norge - Sverige - Tyskland - Frankrig - Uk er langt fremme med udbygning af et globalt Brint infrastruktur Netværk "H2ME Network"

Danmark er bagud fordi afgiften på "grøn energi" stadig er for høj. - Derfor kan den socialdemokratiske regering ikke indfri målet med 1.5 Mio. Co2 neutrale Brintbiler på gaden inden 2030

Den til dato kendte virkningsgrad for et Elektrolyse anlæg er ca. 70-75% men Tyskland er langt fremme med udvikling af et landsdækkende Brint infrastruktur net og for at opnå en endnu højere virkkegrad skal der samarbejdes om udviklingen af et fælles Ethanol -Ammoniak (NH3) -El -Gas og brintinfrastruktur Netværk. - Her har Danmark mulighed for udbygning af en fælles Brintinfrastruktur i de allerede eksisterende El-Gas-fibernet korridor, hvorved spildvarmen fra El-transport og Elektrolyse produktionen også kan udnyttes for at hæve virkningsgraden til 90-95%, og så begynder Power To X teknologien at være rigtig interessant.

Danske "Haldor Topsoe" forventer at Power-to-x og de nye teknologier vil bidrage med 30 pct. af omsætningen inden fire år.
Der skal etableres en række Brint Elektrolyse anlæg samt buffer lagre til trykudligning rundt om i Danmark. Et af dem skal være i Helsingør og Brint Elektrolyse stationen i Helsingør bliver samtidig "Pipeline connection" og buffer station - Trykudligningsstation til det Svenske/Skandinaviske Brint infrastruktur netværk.

Hesseloe Power to X
Power To X - Elsinore back to the heyday of sound due - - Hesseloe vindpower plant

Energien til Brintproduktionen skal være helt grøn og tænkes foreløbig hentet fra den nye Energiø ud for Bornholm - de Svenske/Norske grønne vandfald, hvor El-kabler herfra netop løber i land tæt på Skibstrup, eller den nye Hesselø Havvindmøllepark få km. nord for Skibstrup, som nu fremrykkes og skal stå færdig i 2026.

Overskudsvarmen ved elektrolyse processen for fremstilling af Brint, er nok til hele Helsingør´s boligopvarmning, men der bliver også overskudsvarme fra de 400MW luftledninger(både eksisterende og nye fra vindmølleparkerne) vi i fremtiden vil læge i jorden.

Danmark skal bare "PÅ" så hurtigt som muligt, - det er lige meget hvor langt Brint infrastruktur netværket i øvrigt er fremskreden, for det færdige funktionsdygtige net må nødvendigvis bestå af en række Brint-lagre/Elektrolyse enheder, dels af forsyningssikkerheds hensyn men også det faktum at trykket i netværket skal holdes konstant på 700bar og det kan ikke lade sig gøre uden "buffer stationer" placeret strategisk på hele netværket. ved rigeligt med "buffer stationer" skal ledningsnetværket også dimensioneres væsentligt mindre og bliver dermed væsentligt billigere og kan etableres mere finmasket med et stabilt tryk på 700 bar.
Danmark skal bare "PÅ" Nu fordi Danmark ligger strategisk godt for export af Bunker Fuel og/eller Brint til skibstrafikken, nærmeste konkurrent er Unitet Kingdom, men efter de er trådt ud af EU, skal England først lave en handelsaftale med EU´s indre marked, hvortil Danmark har fri adgang.

Der ligger en lidt bekymrende udvikling i ejerskabet omkring Havvindmølleparkerne, og de kommende elektrolyse anlæg som i dag mere eller mindre uddeles til "Tyske Hænder"- - Jeg er absolut ikke socialist, men lige i spørgsmålet omkring Power to x, er jeg Nationalist og bange for Staten Danmark afgiver for meget magt og indflydelse på egne energiresaurcer (til Ørsted) - - Det kunne være ønskværdigt at vores Nationaltro virksomhed Mærsk, og Vestas fik mere indflydelse og ejerskab i den afgørende udvikling, hvis ikke staten opretter et Dansk konsortium. - Som Tyskland har gjort.

Vi kan forvente at en meget stor del af skibstrafikken om ganske få år vil gå nord om Norge - Sibirien  mod Kina -Japan og her ligger Færøerne som en oplagt tankstation for de største skibe

Der ser dog ud til at ske noget nu: Wind Denmark og Brintbranchen indgår samarbejde

Helsingør har rigtig gode argumenter for at få del i det første Danske Storskala Elektrolyse anlæg, og da eksport af Grøn bunker fuel kræver havneanlæg syd for Helsingør og med pumpestation ud for Trykkerdammen, har vi en Varmecentral, Grøn energi og samtidig en ny Krydstogtkaj med statstilskud, - - Win - Win.

Helsingør vil ikke direkte få del i et evt. Forretningsmæssigt overskud, (Helsingør fik heller ikke direkte andel i Sundtolden) men Helsingør bliver sat på landkortet – Får statstilskud til en ny og meget tiltrængt varmecentral – Kajanlæg med vedligeholdelse som kan benyttes som krydstogtkaj – boostet krydstogtturister fordi krydstogtskibe vil søge indt til bunkering af GRØN ethanol- bunker-fuel eller Brint. – Ca. 300 - 500 Varige arbejdspladser. – Bedre tiltrækning af nye virksomheder, skatteydere og arbejdspladser fordi produktionsvirksomheder vil søge derhen hvor den efterspurgte GRØNNE energi findes (tidligere flyttede virksomher efter arbejdskraften) - - 

Nu kan en produktionsvirksomhed pludselig indfri CO2 reduktionen med mere end 70% ved at flytte til GRØNNE Helsingør. Der kan levere både GRØN Ethanol - Ammoniak (NH3) bunker-fuel - El - Gas og Brint.

 Måske vil det konsortie der skal samarbejde om den videre udvikling af Power to X net-infrastrukturen få hovedsæde i Helsingør med endnu ca. 300 – 400 arbejdspladser.? – Hvor 70% bliver nye skatteborgere fordi kvalifikationer og ekspertise skal hentes udefra. - Der skal formentlig også en pipeline til Sverige.

Helsingør kan også få støtte fra den Danske regering til et storskala projekt (Tal med Dan Jørgensen og Helsingør bliver igen Nordeuropas betydeligste købstad)

OMVENDT, Hvis Forsyning Helsingør (Kommunen) fortsætter med den allerede outdated Solcellepark Så Kommunen igen opleve en gigantisk bølge af virksomhedsflugt der kan koste langt langt flere arbejdspladser end Værftslukningen i 1983 fordi Helsingør ikke kan levere den GRØNNE energi virksomhederne i fremtiden vil efterspørge - - Helsingør mangler så bare en gevaldig opgradering af den digitale infrastruktur

Hent PDF fil her

LÆS OGSÅ: WORLD’S LEADING POWER SYSTEM OPERATORS LAUNCH GLOBAL CONSORTIUM

København har fået 100 brint-taxaer – renser luften og udleder kun vand


.
. Din kommentar Coments      Print ArtikelPrint      Skriv ArtikelSkriv
Parnell 08-10-2020 20:51:15
19 enig11 uenig
cal1cal1

Danmark skal ud af hullerne og satse på Power To X

Helsingør og Danmark skal satse på Power to X  - - - Forsyning Helsingør skal søge statstilskud til en brintproduktion med henblk på eksport af Brint og GRØN bunker Fuel

En storskala produktion af Brint udvikler varme, Den spildvarme er stor nok til at forsyne hele Helsingør med boligopvarmning.


.

FAQ Udvikling SupportPage: 1
[1] 2 >
17-04-2021


Helsingør Kommune har opløst Visitnordsjælland
Turistindustrien i Helsingør Kommune lider voldsomt efter Bennedikte Kiær og Anette Sørensen er blevet uvenner.....
Udvikling Helsingør Kommune har opløst Visitnordsjælland

24-10-2020


WORLD’S LEADING POWER SYSTEM OPERATORS LAUNCH GLOBAL CONSORTIUM
MÆRSK er nu allerede gået ind, og sammen med Ørsted og Haldor Topsø vil de lægge sig i front for det Danske Energinet med Bunkers aktivitet i Helsingør....
Udvikling WORLD’S LEADING POWER SYSTEM OPERATORS LAUNCH GLOBAL CONSORTIUM

03-09-2020


Gigantisk virksomhedsflugt venter Helsingør
Så er Helsingør Kommune igen på vilde afveje for skatteborgernes penge!....
Udvikling Gigantisk virksomhedsflugt venter Helsingør

25-06-2020


Helsingør ude i nye vilde planer for skatteborgernes penge.
Vi erindrer Biogas eventyret der kostede skatteborgerne over 400 Mio. - - se på det spritnye Flisfyr som koster skatteborgerne over 1 Mia, - Biogasfyret producerede aldrig en eneste km3 Gas og det nye flisfyr kommer aldrig til at producere en eneste MWH.??....
Udvikling Helsingør ude i nye vilde planer for skatteborgernes penge.

23-03-2020


Det er lidt for sent at udvise Erhvervsvenlighed
Det er MEGET sent du nu tænker på erhvervslivet.? - - Måske for sent. - jeg er bange for Helsingør Kommune taber Titusindvis af arbejdspladser allerede de kommende måneder....
Udvikling Det er lidt for sent at udvise Erhvervsvenlighed

16-03-2020


Hvad koster (coronavirus/COVID-19) en detailhandler i Helsingør
Hvad koster coronavirusen en gennemsnitlig detailhandler eller restaurant i Helsingør city?....
Udvikling Hvad koster (coronavirus/COVID-19) en detailhandler i Helsingør

10-03-2020


Helsingør erhvervsvenlighed 2019 fra Di
Hvorfor forholder du dig ikke til Di´s erhvervsundersøgelse ? -den er retvisende og den forholder vi andre os til. - - er du betrykket ved Helsingør erhvervsvenlighed,? - det bør borgmesteren nemlig være.....
Udvikling Helsingør erhvervsvenlighed 2019 fra Di

20-02-2020


Store udfordringer for den fysiske butik
Detailmarkedet er i en rivende udvikling. Forbrugerne stiller stadig større krav til butikkerne, samtidig med, at de i stigende grad vælger at handle på Internettet. En udvikling der sætter de fysiske butikker under pres.....
Udvikling Store udfordringer for den fysiske butik

19-02-2020


Borgmesteren sælger Helsingør´s eneste mulighed for udvikling
Den Radikale Christian Holm Donatzky´s dræbende ide om uddannelsesinstitutioner i indre by dukker nu op igen. Donatzky udnytter Borgmesterens svage punkt og afpresser Borgmesteren ved mediekorruption.....
Udvikling Borgmesteren sælger Helsingør´s eneste mulighed for udvikling

31-01-2020


ÅBENHED OG DIGITALISERING MODVIRKER DIGITAL KORRUPTION
Vi har nu tre gange inden for et år, set kommunen og specielt det borgmæsterbærende parti og Borgmesteren selv ligger under for for den samme gruppe som nu står bag tidligere massive mediepres....
Udvikling ÅBENHED OG DIGITALISERING MODVIRKER DIGITAL KORRUPTION

27-12-2019


HELSINGØR ER ET IT MØRKELAND DER I DEN GRAD SKAL OPGRADERES.
Helsingør satser på kultur og turisme, men har KUN EN internet portal og det er kommunens officielle, som ikke burde være en reklamesøjle,(jeg skal skynde mig at sige at det er fint så længe vi ikke har andre) men der bør være andre der er stærkere på det område. Turistkontoret er nedlagt og hedder ....
Udvikling HELSINGØR ER ET IT MØRKELAND DER I DEN GRAD SKAL OPGRADERES.

22-12-2019


Den blåfinnede tun tilbage i Øresund
Stimer af kæmpefisk har i stigende grad Skagen om styrbord. Den blåfinnede tun er efter årtiers fravær i stor stil vendt tilbage for at jage sildefisk og makreller i Øresund, til sportsfiskernes store glæde....
Udvikling Den blåfinnede tun tilbage i Øresund

07-12-2019


Er det menneskeskabte klimaforandringer eller er det bare hysteri
Er klimaforandringerne menneskeskabte eller er det bare en naturlig cyklus der har pågået i 4,5 Mia. år ?....
Udvikling Er det menneskeskabte klimaforandringer eller er det bare hysteri

26-10-2019


SORT - SORT - Alt for mange turister i København
Som forretningsdrivende i Helsingør, der oplever en TOTAL DØD by med under 10 mennesker og tomme gader der råber til hinanden i samme tidsrum, kan man kun forbande Københavnernes klagesang om for mange turister....
Udvikling SORT - SORT - Alt for mange turister i København